Pro/desktop Gallarry

กลับหน้าแรก
แนะนำการใช้โปรแกรม
แบบฝึกหัดที่ 1
แบบฝึกหัดที่ 2
แบบฝึกหัดที่ 4
แบบฝึกหัดที่ 5
แบบฝึกหัดที่ 6
แบบฝึกหัดที่ 7
แบบฝึกหัดที่ 8
แบบฝึกหัดที่ 9
แบบฝึกหัดที่ 10
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบฝึกปฏิบัติ
ทดสอบระหว่างเรียน

       


  

  

     

  

18.เลือกตำแหน่งพื้นผิวของขาโต๊ะ 2 ข้าง ตามตำแหน่งดังภาพข้างบน และไปที่ เมนู Assembly >align เพื่อปรับแนวของขาโต๊ะให้เท่ากัน

  

  

19.เลือกตำแหน่งพื้นผิวของขาโต๊ะ 2 ข้าง ตามตำแหน่งดังภาพข้างบน และไปที่ เมนู Assembly >align เพื่อปรับแนวของขาโต๊ะให้เท่ากัน

  

20.เลือกตำแหน่งพื้นผิวของขาโต๊ะ 2 ข้าง ตามตำแหน่งดังภาพข้างบน... จาก นั้นปรับหน้าพื้นผิวที่เลือกให้เสมอระนาบกัน... ทำตามวิธีการที่ผ่านมา

21.เลือกตำแหน่งพื้นผิวของขาโต๊ะ 2 ข้าง ตามตำแหน่งดังภาพข้างบน... จาก นั้นปรับหน้าพื้นผิวที่เลือกให้เสมอระนาบกัน... ทำตามวิธีการที่ผ่านมา... เป็นอันครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน

22..คลิก    หรือ จากเมนู View > Go To > Isometric จะปรากฏผลดังภาพ

  (เลือก Enhanced)